Copyright © 2011 VIA FUTURA bv | Straatsburgdok-Noordkaai 3, 2030 Antwerpen, België | T: +32 3 232 15 39 | E: info@viafutura.be | W: www.viafutura.be | Ondernemingsnummer: 0472 622 996 | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

 

De meest recente versie van de Algemene voorwaarden is terug te vinden op https://www.viafutura.be/juridisch/algemene-voorwaarden/ of op eenvoudig verzoek per post te verkrijgen.

 

Art. 1 – Toepasselijkheid

Elke offerte vanwege VIA FUTURA en alle overeenkomsten tussen VIA FUTURA en de klant worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle eventuele afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij VIA FUTURA uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan met deze eventuele afwijkende voorwaarden. Door de ondertekening van een offerte of ieder ander gelijkaardig document van VIA FUTURA of door het plaatsen van een bestelling anderszins, zoals via email of via een bestelformulier, of door het ondertekenen van een overeenkomst met VIA FUTURA, erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en de integrale toepasselijkheid ervan te aanvaarden.

 

Art. 2 – Offerte, bestelling en overeenkomst

2.1. De door VIA FUTURA gemaakte offertes zijn slechts geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. De door VIA FUTURA gemaakte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde offertes verplichten VIA FUTURA geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.3. VIA FUTURA is slechts gebonden door een offerte na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant en op voorwaarde dat deze aanvaarding gebeurt binnen de geldigheidsduur van de offerte. Indien de aanvaarding geschiedt na afloop van de in de offerte voorziene geldigheidsduur, is VIA FUTURA slechts gebonden door de offerte en de aanvaarding ervan, nadat VIA FUTURA op haar beurt de aanvaarding of bestelling vanwege de klant uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft.

 

Art. 3 – Gebruiksvoorwaarden hosting diensten en database-applicaties

Indien de klant gebruik maakt van hosting diensten of database-applicaties aangeboden door of via VIA FUTURA, zijn hierop de hierna volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

3.1. Algemeen

De klant dient zich ervan te weerhouden de diensten en/of applicaties te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of met de algemene voorwaarden. De klant mag evenmin processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan of behoort te vermoeden dat dit VIA FUTURA en/of klanten van VIA FUTURA hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt. Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,… Indien VIA FUTURA door derden aansprakelijk zou gesteld worden uit hoofde van enig gebruik van de diensten door de klant, dan zal de klant VIA FUTURA volledig vrijwaren voor elk bedrag waartoe VIA FUTURA desgevallend aansprakelijk zou gehouden en/of veroordeeld zou worden De klant is zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van VIA FUTURA niet gerechtigd enige rechten en/of plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

3.2. Illegale activiteiten

Het VIA FUTURA netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een bepaalde hosting dienst aangeboden door of via VIA FUTURA. Als VIA FUTURA dergelijke praktijken vaststelt, zal zij zonder voorafgaandelijke verwittiging gerechtigd zijn over te gaan, naar vrije keuze van VIA FUTURA, tot een onmiddellijke definitieve stopzetting dan wel opschorting van de dienstverlening in kwestie, zonder dat dit aanleiding kan geven tot welkdanige schadevergoeding dan ook ten laste van VIA FUTURA De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

3.3. Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van VIA FUTURA, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit in de zin van artikel 3.2,waarop de bepalingen van dit laatste artikel van toepassing zijn.

3.4. X-rated content

Als VIA FUTURA vaststelt dat seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht, opgeslagen, verspreid of aangeboden wordt via de door haar of via haar aangeboden diensten, is VIA FUTURA gerechtigd zonder voorafgaandelijke verwittiging over te gaan tot een blokkering van de toegang van de klant tot deze gegevens, en tot een onmiddellijke definitieve stopzetting dan wel opschorting van de dienstverlening in kwestie, zonder dat deze maatregelen aanleiding kunnen geven tot welkdanige schadevergoeding dan ook ten laste van VIA FUTURA. Tevens zullen de bevoegde instanties onmiddellijk verwittigd worden. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal, waarvan VIA FUTURA vaststelt dat het opgeslagen, verspreid of aangeboden wordt via de door haar of via haar aangeboden diensten.

3.5. Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email)

Spamming – het verzenden van massa e-mail via een VIA FUTURA server of een emailadres dat beheerd wordt via een VIA FUTURA server – is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op VIA FUTURA servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten met daaropvolgend gerechtelijke vervolging.

3.6. Algemeen verboden activiteiten

Als algemeen verboden activiteiten worden beschouwd de activiteiten die een misbruik van de aangeboden infrastructuur inhouden, zowel ten nadele van VIA FUTURA als van derden. Zonder dat deze opsomming limitatief is, worden de volgende activiteiten als algemeen verboden beschouwd:

 • Gebruik maken van de VIA FUTURA servers voor de verspreiding van software met als doel schade te berokkenen aan derden, zoals virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
 • Gebruik maken van IRC bots IRC en chat rooms op het VIA FUTURA netwerk tenzij specifiek toegelaten door VIA FUTURA zelf.
 • Denial-of-service attacks lanceren op VIA FUTURA servers of gebruik maken van VIA FUTURA servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.
 • Software, scripts of andere inhoud aanbieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen,… Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging.
 • PEN-test houden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. De goedkeuring moet steeds een bepaald tijdsblok en serverlink bevatten. De resultaten zijn altijd geheim en vertrouwelijk tussen beide partijen.

VIA FUTURA bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.

 • Poortscans lanceren op VIA FUTURA servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door VIA FUTURA zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.
 • De diensten gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van mass e-mails.
 • De diensten gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van VIA FUTURA.

Indien VIA FUTURA dergelijke algemeen verboden activiteiten vaststelt, is zij zonder voorafgaandelijke verwittiging gerechtigd over te gaan, naar haar vrije keuze, tot een onmiddellijke definitieve stopzetting dan wel opschorting van de dienstverlening in kwestie, zonder dat dit aanleiding kan geven tot welkdanige schadevergoeding dan ook ten laste van VIA FUTURA.

3.7. Klachten en overtredingen

Vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail worden verstuurd naar abuse@viafutura.be.

VIA FUTURA zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, onmiddellijk overgaan tot de hoger vermelde maatregelen.

 

Art. 4 – Domeinregistratie, database-applicaties, hosting en e-mail

Voor de hierna vermelde diensten verbindt VIA FUTURA zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren opdat hiervoor een aanvaardbare beschikbaarheid zou bekomen worden.

De klant aanvaardt evenwel dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving worden verstrekt, waardoor bepaalde handelingen van derden, die onder meer de beschikbaarheid kunnen beïnvloeden, mogelijkerwijs niet onder de controle van VIA FUTURA vallen. Bij de levering van deze diensten treedt VIA FUTURA steeds op in naam van en voor rekening van de klant, zonder enige aansprakelijkheid te dragen.

VIA FUTURA zal alle redelijke inspanningen leveren om de diensten inzake databaseapplicaties, hosting en e-mail te beveiligen, maar kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke problemen of gebreken, van welke aard ook, die zich terzake zouden voordoen. Risico en kosten vallen volledig ten laste van de klant. VIA FUTURA geeft geen garanties over het spam-vrij of virus-vrij zijn van de e-mails, maar doet alles binnen haar mogelijkheden om deze zaken aan te pakken.

Het maandelijks toegestane dataverkeer en het gebruik van de webserverruimte mag niet hoger zijn dat wat werd vastgelegd in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze quota is VIA FUTURA gerechtigd alle maatregelen te nemen en/of de kosten voor overschrijding door te factureren aan de klant. Indien de klant een vermoeden heeft dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft, dient de klant dit onmiddellijk aan VIA FUTURA te melden via abuse@viafutura.be.

4.1. Domeinregistratie

Op vraag van de klant worden één of meerdere domeinnamen van zijn/haar keuze geregistreerd. De vrije keuze van de klant wordt beperkt door de algemene nationale en internationale regels. VIA FUTURA biedt geen enkele garantie dat het de gewenste domeinnaam zal kunnen registreren of hernieuwen, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is.

De overeenkomst tot domeinregistratie wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, aangegaan voor een periode van 1 jaar, dewelke telkens stilzwijgend verlengd wordt behoudens ingeval van tijdig gegeven opzegging door één van beide partijen. De termijn begint te lopen op de dag van de activering.

Opzegging van deze overeenkomst kan uitsluitend gebeuren middels aangetekend schrijven, hetwelk ten laatste twee (2) maanden voor de vervaldatum dient verzonden te worden. Bij laattijdige opzegging is het integrale bedrag voor het volgende jaar verschuldigd

4.2. Database-applicaties, hosting en e-mail

De overeenkomsten tussen VIA FUTURA en de klant met betrekking tot databaseapplicaties, hosting en e-mail worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, aangegaan voor een periode van 1 jaar, dewelke telkens stilzwijgend verlengd wordt behoudens tijdig gegeven opzegging door één van beide partijen. De termijn begint te lopen op de dag van de activering.

Opzegging van deze overeenkomst kan uitsluitend gebeuren middels aangetekend schrijven, hetwelk ten laatste twee (2) maanden voor de vervaldatum dient verzonden te worden. Bij laattijdige opzegging is het integrale bedrag voor het volgende jaar verschuldigd.

Facturatie m.b.t. de database-applicaties, hosting en e-mail, geschiedt per kalenderjaar, d.w.z. voor de periodes (i) vanaf datum activering tot en met 31 december en (ii) vanaf 1 januari tot en met vervaldatum.

 

Art. 5 – Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem/haar aangeleverde materiaal (zoals teksten, foto’s, logo’s,…). Bij beëindiging van de samenwerking dient dit materiaal (eventueel in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk of gewenst was voor het project), na schriftelijk verzoek hiertoe van de klant, terug aan de klant bezorgd te worden.

Alle grafische en eventuele tekstuele elementen, alsook de (bron)code (zoals html, javascripts,…) die door VIA FUTURA ontwikkeld worden voor de realisatie van het project, blijven te allen tijde eigendom van VIA FUTURA. Het is VIA FUTURA eveneens toegestaan om voor andere projecten gelijkaardig materiaal te ontwikkelen.

Bij beëindiging van de samenwerking is VIA FUTURA er niet toe gehouden verder in te staan voor de authenticiteit en integriteit van al deze elementen noch tot het kosteloos meewerken aan de migratie van de website naar een andere omgeving. Alle kosten die gepaard gaan met de realisatie van dergelijke migratie, komen alleszins volledig ten laste van de klant.

 

Art. 6 – Termijnen en meerwerk

6.1. Termijnen

Alle door VIA FUTURA meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen hebben slechts een indicatieve waarde en zijn geenszins bindend voor VIA FUTURA, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, kan een vertraging in de levering en/of uitvoering nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot het weigeren van een gevraagd product of gevraagde dienst, noch tot enige boete of schadevergoeding ten laste van VIA FUTURA, noch tot enig uitstel van betaling door de klant.

6.2. Meerwerk

Indien met de klant een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de aanvaarde offerte of gesloten overeenkomst genoemde, door VIA FUTURA te leveren werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling op of wijziging van de aanvankelijke offerte of overeenkomst in opdracht van de klant door VIA FUTURA worden geleverd (hierna “meerwerk” genoemd), zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

Zonder dat deze opsomming beperkend is, kunnen bijvoorbeeld de hierna volgende omstandigheden aanleiding geven tot meerwerk:

 • uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de klant is goedgekeurd;
 • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan VIA FUTURA kenbaar zijn gemaakt;
 • gebreken en/of tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door VIA FUTURA in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop VIA FUTURA weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 • tekortschietende medewerking van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

Aanvullingen en/of wijzigingen die inde loop van een project gevraagd worden, kunnen een verlening van de leverings- en uitvoeringstermijn tot gevolg hebben.

 

Art. 7 – Prijs, betaling en betalingsmodaliteiten

7.1. Prijs

Alle prijzen in de offertes van VIA FUTURA zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – gedurende één (1) maand bindend. Daarna hebben ze slechts een indicatieve waarde. Alle door VIA FUTURA meegedeelde prijzen, zowel in offertes, als in overeenkomsten, als op de website, of elders, bijvoorbeeld in publiciteit, vermeld, zijn steeds exclusief BTW. De prijzen worden bovendien steeds vermeld onder voorbehoud van drukfouten, en evidente (reken)fouten in de opgegeven prijzen kunnen steeds door VIA FUTURA worden rechtgezet, zonder dat de klant enige rechten kan putten uit de foutief vermelde prijs/prijzen.

Deze prijzen worden jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de Belgische index der consumptieprijzen, met als aanvangsindex de index van de voorlaatste maand voor de maand van verlenging voorafgaand aan de indexering en als nieuwe index de index van de laatste maand voor de maand van verlenging voorafgaand aan de indexering.

7.2. Voorschot

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, dient door de klant bij het ondertekenen van de offerte of bestelbon of bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, een voorschot betaald te worden aan VIA FUTURA dat gelijk is aan 50% van de totale prijs van het project. Een voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd door de klant.

7.3. Betaling en betalingsmodaliteiten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle facturen van VIA FUTURA betaalbaar binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum. Op de vervaldag van de door VIA FUTURA verzonden facturen dient de rekening van VIA FUTURA te zijn gecrediteerd.

Alle betalingen moeten gebeuren in euro op de door VIA FUTURA opgegeven rekening. Eventuele kosten die gepaard gaan met betalingen komen steeds ten laste van de klant.

De klant zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij de klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door VIA FUTURA aan de klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat eventuele klachten of protesten vanwege de klant de betalingsverplichtingen van de klant niet opschorten.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is de klant aan VIA FUTURA van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, alsook een conventionele interest van 1% per begonnen maand. Ingeval door of namens VIA FUTURA een aangetekende ingebrekestelling verzonden wordt, is de klant bovendien van rechtswege een bijkomende vergoeding verschuldigd aan VIA FUTURA die forfaitair begroot is op 30 EUR. Interesten die reeds meer dan één jaar verschuldigd zijn, brengen op hun beurt een interest van 1% per begonnen maand op.

Elke betaling wordt eerst aangerekend op de interesten, schadevergoeding en kosten en vervolgens op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur, met aankleven, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen van VIA FUTURA kan, naar de vrije keuze van VIA FUTURA, aanleiding geven tot opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst, desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van VIA FUTURA tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet-tijdige of onvolledige betaling door de klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door VIA FUTURA.

Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen van VIA FUTURA, wordt ook het niet-vervallen gedeelte van deze facturen onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien de door de klant reeds verworven of aan de klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

7.4. Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant voorziet in enige eigendomsoverdracht van VIA FUTUTA aan de klant, geldt alleszins dat VIA FUTURA het volledige eigendomsrecht van de geleverde producten en diensten behoudt, totdat de klant aan al zijn/haar verplichtingen ten opzichte van VIA FUTURA volledig voldaan heeft, waaronder de verplichting om de volledige prijs te betalen, inclusief gebeurlijke interesten, kosten en/of schadevergoedingen.

Ongeacht wanneer de eigendomsoverdracht plaatsvindt, gaan alle risico’s m.b.t. de geleverde goederen en/of diensten evenwel over op de klant op het tijdstip van levering. De klant verbindt er zich toe om deze algemene voorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar en/of gerechtsdeurwaarder die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten, waarvoor eigendomsoverdracht overeengekomen werd, ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Tot wanneer de eigendom van de goederen op de medecontractant overgaat, mag VIA FUTURA ten allen tijde eisen dat de door haar geleverde goederen haar worden geretourneerd, en zulks op kosten van de klant. De klant dient binnen acht dagen na het verzoek over te gaan tot volledige teruggave, bij gebreke waaraan VIA FUTURA gerechtigd is alle nodige maatregelen te nemen, waarvan de kosten integraal ten laste vallen van de klant. VIA FUTURA is desgevallend tevens gerechtigd om reeds gepubliceerde websites, applicaties, e.d.m. zonder verwittiging te verwijderen, waarbij alle kosten die hiermee gepaard gaan ten laste van de klant vallen.

 

Art. 8 – Privacy policy

De Privacy & Cookie Policy van VIA FUTURA maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden en kan worden geraadpleegd op https://www.viafutura.be/juridisch/privacy-policy/

 

Art. 9 – Overige bepalingen

9.1. Aansprakelijkheid

Onverminderd de overige bepalingen in onderhavige algemene voorwaarden die de aansprakelijkheid van VIA FUTURA regelen en die tevens van toepassing blijven, gelden nog de hierna volgende regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van VIA FUTURA.

Indien er zich aan VIA FUTURA verwijtbare gebreken en/of tekortkomingen voordoen in de door VIA FUTURA geleverde producten en/of diensten, en deze conform de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden tijdig en in de juiste vorm worden gemeld, heeft VIA FUTURA de keuze deze gebreken en/of tekortkomingen te herstellen, dan wel hiervoor een schadevergoeding te betalen.

VIA FUTURA kan evenwel geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade van de klant, zoals – doch zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

VIA FUTURA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem, voor eventuele uitval van internetconnecties, voor wegvallen van contact met servers en/of toegang tot een CMS-systeem, om welke reden dan ook, of voor enige technische storing, zowel binnen als buiten het VIA FUTURA netwerk.

VIA FUTURA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door VIA FUTURA ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de gegevens die door VIA FUTURA zelf op de site werd geplaatst (al dan niet op aangeven van de opdrachtgever), alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven in hoofde van de klant geen enkel recht op een financiële compensatie.

VIA FUTURA is ook niet aansprakelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. VIA FUTURA oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat VIA FUTURA de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen VIA FUTURA en de eigenaars van deze sites. De aansprakelijkheid, contractueel en / of buitencontractueel, van VIA FUTURA en de schadevergoeding waartoe zij gehouden kan zijn, blijft in ieder geval beperkt tot maximaal 50% van de reeds aan de klant gefactureerde en bovendien door de klant reeds betaalde bedragen. De klant dient VIA FUTURA volledig te vrijwaren voor elke vordering van derden, op enigerlei wijze gerelateerd aan de door VIA FUTURA ten behoeve van de klant geleverde goederen en/of diensten, ook na de beëindiging van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid waarin deze algemene voorwaarden voorzien, zijn van toepassing zijn op alle schade-eisen van om het even welke aard, hetzij contractueel, hetzij wegens onrechtmatige daad hetzij wegens enige andere oorzaak/reden, toerekenbaar aan VIA FUTURA en/of aan haar werknemers, aangestelden, door haar gebruikte derden of leveranciers, zelfs in geval van zware fout. Geen enkele beperking of uitsluiting waarin deze algemene voorwaarden voorzien, zal echter van toepassing zijn in geval van bedrog of opzettelijke fout.

9.2. Overmacht

In geval van overmacht heeft VIA FUTURA het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan te uit te stellen. Als overmacht worden o.m. beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is: staking, lock-out, andere arbeidsconflicten, oorlog, mobilisatie, vijandelijkheden, terreurdaden, een daad of een verzuim van de overheid, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, brand, overstroming, ongeval of panne van machines of uitrusting, ontploffingen, alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, en elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, alsook elke gelijkaardige gebeurtenis die VIA FUTURA dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

De overmachtssituatie ontslaat de klant geenszins van de verplichting tot volledige betaling van alle goederen en/of diensten die reeds geleverd zijn op het ogenblik dat de overmachtssituatie intreedt.

9.3. Bewijs

Elektronische communicatie tussen VIA FUTURA en de klant heeft dezelfde bindende kracht als een kennisgeving per gewone brief en wordt door de partijen aanvaard als bewijsmiddel.

9.4. Protest

Alle door VIA FUTURA geleverde goederen en verrichte diensten worden geacht te zijn aanvaard door de klant, behoudens protest door de klant op de wijze en binnen de termijnen zoals hierna vermeld.

Alle protesten betreffende zichtbare gebreken, betreffende afwijkingen ten aanzien van het bestelde of betreffende geleverde diensten, dienen op straffe van verval onmiddellijk bij levering van het desbetreffende goed of onmiddellijk na het verrichten de desbetreffende dienst te geschieden.

Alle protesten betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval te geschieden binnen vijf (5) kalenderdagen nadat deze gebreken zich manifesteren. Alle protesten met betrekking tot de facturatie, dienen op straffe van verval te geschieden binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Protesten die betrekking hebben op een deel van de geleverde goederen en/of diensten, geven de klant geen recht om betaling van het niet-betwiste gedeelte van de geleverde goederen en/of diensten op te schorten.

Alle protesten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij aangetekende zending.

9.5. Licenties en aanmeldingen officiële instanties

Alle kosten en verplichtingen verbonden aan licentieaanvragen voor software vallen ten laste van de klant.

Ook aanmeldingen of registraties bij officiële overheidsinstanties behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De informatie die VIA FUTURA daar rond verstrekt, is ten indicatieve titel bedoeld.

9.6. Afwervingsclausule

De klant verbindt er zich toe, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van VIA FUTURA, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks (bijv. via een gelieerde of op enige wijze verbonden rechtspersoon), werknemers of aangestelden van VIA FUTURA in dienst te nemen, hen diensten te laten uitvoeren, hen te benaderen om bij hem/haar in dienst te treden of hen op welke wijze dan ook ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met VIA FUTURA te verbreken met het oog op indiensttreding bij de klant of een derde, en dit alles zelfs niet indien de klant door de werknemer of aangestelde van VIA FUTURA zelf benaderd wordt. Deze bepaling is van toepassing gedurende de hele duur van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant, alsook en gedurende de periode van 12 maanden na de beëindiging hiervan.

Een inbreuk door de klant op bovenstaande verbodsbepalingen heeft tot gevolg dat de klant een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding verschuldigd is aan VIA FUTURA ten belope van het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de desbetreffende werknemer of aangestelde.

9.7. Overdracht van rechten en/of verplichtingen

Geen enkele overdracht, op welke wijze dan ook, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van de rechten en/of plichten verbonden aan de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant, kan geldig geschieden zonder de voorafgaandelijke, schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming van VIA FUTURA.

9.8. Splitsbaarheid

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere (onderdelen van deze) bepalingen of van de overeenkomst met zich mee.

9.9. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen VIA FUTURA en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen VIA FUTURA en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, België.