FeWeb - Federatie van Webbedrijven

De vzw Federatie van Webbedrijven biedt professionele ondersteuning aan de webbedrijven d.m.v. informatieverstrekking, belangenbehartiging en kwaliteitsborging. Het is de officiële spreekbuis die o.a. als doelstelling de professionalisering van de sector heeft en dit door middel van een gerichte en duidelijke communicatie. VIA FUTURA is meteen op deze trein gesprongen en behoorde toen tot de eerste leden van de vereniging.

FeWeb heeft als doelstellingen:

  1. de promotie van de sector van internetdiensten (zoals webdesign, webontwikkeling, enz.) naar de eindgebruikers door onder meer het toegankelijk maken van informatie over de sector en het actief deelnemen aan projecten en evenementen waar de sector mee gebaat is.
  2. het behartigen van de belangen van de sector van internetdiensten (zoals webdesign, webontwikkeling, enz.) bij de overheid en bij betrokken actoren door intensieve communicatie en periodiek overleg te organiseren of eraan deel te nemen.
  3. het waken over en het bevorderen van de kwaliteit van de door de leden geleverde diensten en producten, door onder meer het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen (codes van goede praktijk, kwaliteitslabels) of het verzorgen van specifieke diensten (opleiding, netwerking, enz.

In het kader van die laatste doelstelling werd per 1 januari 2006 een gedragscode van kracht voor alle leden. Die code is een geheel van regels die tot doel hebben om enerzijds de beroepsernst te vergroten en om anderzijds de relatie tussen een FeWeb-lid en de klant te professionaliseren. Alle leden dienen die verplicht na te leven en in geval van betwisting is er een klachtenprocedure voorzien.

In het verlengde daarvan kunnen leden op vrijwillige basis een stap verder gaan en een kwaliteitslabel aanvragen. Het is dit label in de categorie ‘Ontwikkeling niet-database gestuurde websites' dat VIA FUTURA sinds 14 december 2006 officieel behaald heeft.

Lees meer op http://www.feweb.be